REGULAMIN

I. WARUNKI UDZIAŁU

1. Drużyny zainteresowane uczestnictwem w rozgrywkach mają obowiązek przesłania zgłoszenia oraz dokonania opłaty wpisowej w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę drużyny
 • listę zawodników (imiona, nazwiska oraz datę urodzenia); drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 5 zawodników
 • nazwiska dwóch osób (wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail) spośród zawodników, które w imieniu drużyny odpowiedzialne będą za kontakt z Organizatorem w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem regulaminu

2. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na swojej stronie internetowej www.legionowskaligafutbolu.pl oraz na funpage’u http://www.facebook.com/LegionowskaLigaFutbolu przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.

4. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.

II. ZASADY PUNKTACJI

1. W rozgrywkach zasadniczych kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

 • 3 punkty za zwycięstwo
 • 1 punkt za remis
 • 0 punktów za porażkę
 • – 1 punkt za porażkę walkowerem

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

 1. Przy dwóch zespołach:
  • wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
  • stosunek bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek
  • ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
 2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach wcześniejszych.
III. TRANSFERY I SPRAWY KADROWE

1. Limit miejsc na liście zawodników w całym sezonie dla jednej drużyny wynosi 15. Zabrania się wykreślania zawodników z listy w trakcie sezonu, chyba że powodem wykreślenia są losowe wydarzenia, takie jak w szczególności śmierć lub choroba wymagająca co najmniej trzymiesięcznego leczenia.

2. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie rozgrywek jest dozwolona na warunkach określonych w punktach 3-14 poniżej.

3. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się wyłącznie przez zgłoszenie tego faktu przedstawicielom Organizatora oraz zapisanie pełnych danych zawodnika (imię, nazwisko, data urodzenia i nazwa nowej drużyny) w protokole meczowym przed rozpoczęciem meczu lub przez przesłanie tych danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@legionowskaligafutbolu przed rozpoczęciem meczu. Jeśli dane wpisane są niekompletne, drużyna zostaje ukarana walkowerem.

4. Zawodnik spoza ligi (tj. taki, który w danym sezonie nie był zapisany w innej drużynie tej samej ligi) może zagrać w meczu, przed którym nastąpiło zgłoszenie.

5. Ewentualna weryfikacja zawodnika odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika (dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, prawa jazdy itp.). Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od danego zawodnika dokumentu potwierdzającego tożsamość. Weryfikacji dokonuje się również na wyraźną prośbę kapitana drużyny przeciwnej.

6. Zawodnik, który w tym samym sezonie był na liście zawodników innej drużyny tej samej ligi może zagrać w meczu następującym po meczu, przed którym nastąpiło zgłoszenie.

7. Zgłoszenie nie może nastąpić przed meczami dwóch ostatnich kolejek.

8. Zawodnik może zmienić drużynę tylko raz w trakcie sezonu.

9. Kadra zgłoszona przed rozpoczęciem rozgrywek jest ostateczną kadrą na cały sezon i po tym dniu wszelkie zmiany są traktowane jako transfery i powinny być dokonywane w sposób opisany w niniejszym Rozdziale.

IV. KARY

1. Na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:

 1. Żółta kartka – kara czasowa techniczna o długości 2 min. Zawodnik musi odbyć pełną karę, nawet jeżeli w trakcie odbywania kary jego drużyna straciła bramkę.
 2. W przypadku otrzymania żółtej kartki przez bramkarza, boisko może opuścić zamiast ukaranego inny zawodnik występujący na boisku.
 3. Czerwona kartka tj. opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu oraz kara czasowa techniczna o długości 5 minut. Zawodnik musi odbyć pełną karę, nawet jeżeli w trakcie odbywania kary jego drużyna straciła bramkę. Po upływie 5 minut w miejsce ukaranego zawodnika może występować inny zawodnik.
 4. W przypadku otrzymania czerwonej kartki przez bramkarza, boisko musi opuścić ukarany zawodnik.

2. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:

 1. w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się dwóch zawodników mniej niż przewiduje niniejszy Regulamin
 2. w trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką
 3. wystąpił w niej zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny
 4. drużyna nie uregulowała płatności w terminie
 5. mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5. Na drużynę ukaraną walkowerem zostaje ponadto nałożona dodatkowa kara odjęcia jednego punktu w tabeli zgodnie z rozdziałem II pkt 1.

3. Kary finansowe (drużynowe) są stosowane wówczas gdy:

 1. drużyna została ukarana walkowerem (50 zł), drugi walkower powoduje usunięcie drużyny z ligi bez możliwości zapisania się do niej ponownie. Organizator zastrzega sobie możliwość odstępstwa od wykluczenia drużyny z rozgrywek w wyniku drugiego walkowera.
 2. celowe opóźnianie rozpoczęcia meczu oraz oczekiwanie na zawodników (nieusprawiedliwione) będzie karane finansowo (kara 50 zł).

4. Kary specjalne:

 1. Pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera – na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia karane jest dyskwalifikacją na co najmniej 4 mecze.
 2. Wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) karane jest dyskwalifikacją na co najmniej 2 mecze.
 3. Ponowne przewinienie określone w punktach powyższych karane jest dyskwalifikacją co najmniej na rok.
 4. Drużynie, która dopuści się większej liczby w/w wykroczeń zostanie postawione ultimatum, iż kolejny taki incydent kończy się natychmiastowym wydaleniem drużyny z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.
 5. Przewinienia zawarte w punktach powyższych nie muszą być zauważone i opisane w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie na taśmie video lub zeznania jednego obserwatora z ramienia Organizatora.
 6. Organizator na podstawie wymienionych w punkcie powyższym dowodów ma prawo nałożyć karę na zawodnika, w rozmiarze nie niższym niż określony w niniejszym rozdziale  zasady zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio do kibica zapisanego jako zawodnik w drużynie Legionowskiej Ligi Futbolu znajdującemu się na meczu innych drużyn Ligi .

5. Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:

 1. zawodnik otrzymał czerwoną kartkę
 2. wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową
 3. kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej czy bieżącej

6. W przypadku sytuacji nie wymienionej w tym rozdziale, o karze decyduje Organizator.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN oraz KWESTIE FORMALNE

1. W lidze dozwolona jest tylko gra w obuwiu do piłki halowej (halówki lub turfy). W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

2. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich posiadających widoczne numery, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu. W razie braku jednolitych koszulek, kapitan drużyny przeciwnej może nie zgodzić się na rozpoczęcie meczu w przypadku braku tzw. kontrastów.

3. Numery na koszulkach muszą być przypisane zawodnikom na stałe w trakcie meczu.

4. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do obserwatora z ramienia Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu. Poprawki zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

5. Drużyna ma obowiązek stawić się na 15 min przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut, a mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem).

6. Każda drużyna jest wyłącznie odpowiedzialna za dokonanie czynności niezbędnych w celu zgłoszenia zawodników do gry.

7. Na boisku do sędziego ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku nie wolno w stosunku do sędziego, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzyć bądź tym podobne. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa do dyskusji z sędzią, a inne zachowanie może być karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

8. Na terenie obiektów sportowych Legionowskiej Ligi Futbolu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

9. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).

10. Zabrania się drużynom oraz ich kibicom głośnego zachowania w postaci śpiewów, krzyków itp. w sytuacji, która może przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców i Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo za w/w zachowanie.

11. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną.

12. Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych.

13. Przekładanie meczów jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. zgody Organizatora
 2. zgody drużyny przeciwnej
 3. ustaleniu nowego terminu meczu w porozumieniu z w/w
 4. opłacenia obsługi sędziowskiej oraz boiska wraz z pomocą logistyczną

14. Każda drużyna może przełożyć najwyżej 2 mecze sezonie.

15. Drużyna ma prawo dysponować swoim miejscem w lidze, tj. ma prawo je odstąpić, dokonać fuzji lub wykonać inne czynności zgodne z przepisami PZPN.

16. Drużyna ma prawo zmieniać nazwę tylko w czasie przerwy między rozgrywkami (pomiędzy 9 a 10 kolejką meczy). Jednakże w przypadku podpisania przez drużynę umowy o sponsoring jej nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania rozgrywek.

17. Punkty zdobyte przez drużynę wycofaną z ligi zostaną anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż 50 % meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra co najmniej 50 % meczów punkty przez nią zdobyte pozostają, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.

18. Wszelka działalność na boisku lub poza nim, sprzeczna ze sportową etyką i rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzone w czasie rozgrywek przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz niczym nie uzasadniony spadek formy zawodników – spowoduje w oparciu o opinię obserwatorów z ramienia Organizatora następujących sankcji:

 1. pozbawienie klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim,
 2. nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego,
 3. wprowadzenie minusowych punktów w ilości od jednego do trzech w bieżącym lub od nowego cyklu rozgrywkowego.
VI. OBOWIĄZKI SĘDZIÓW

1. Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy w szczególności:

 1. zapisywanie nazwisk strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników
 2. karanie zawodników, którzy mimo zakazów zwracają się w nieodpowiedni sposób do sędziego (tj. komentują decyzję lub przeklinają) czerwoną kartką
 3. podpisanie protokołu po zakończeniu meczu oraz wpisanie doń nazwisk strzelców oraz ukaranych kartkami

2. Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami.

3. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

4. Mur podczas rzutu wolnego musi znajdować się w odległości 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).

5. W razie spóźnienia sędziego przekraczającego 15 minut będą wyciągane konsekwencje finansowe, w postaci nie wypłacenia wynagrodzenia za dany mecz.

6. Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.

7. Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.

8. Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie, gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.

9. Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

1. Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 5 osób (bramkarz + 4 zawodników z pola)

2. Czas gry 2 x 20 min.; przerwa trwa ok. 2 min.

3. Liczba zmian jest nieograniczona – zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie poza boiskiem.

4. Nagrody:

 1. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca nagrodzone zostaną pamiątkowymi pucharami i medalami.
 2. Nagrody zapewnia Organizator.
 3. W razie możliwości Organizator zapewni także dodatkowe nagrody (koszulki, upominki itp.)

5. Organizator nie zapewnia napojów na meczach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy FIFA o grze w piłkę nożną, przepisy PZPN, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje władz Organizatora.

2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.

3. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Legionowskiej Lidze Futbolu. Zaleca się uczestnikom rozgrywek ubezpieczenie od NNW.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie i wokół boiska.

7. Zgłoszenie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.